AKTUALNO

 

 

 

 

 

 E - SAVJETOVANJE

header1

benkovac side1.1

benkovac side1.2

benkovac side1.4

benkovac side1.6

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program 'Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina' za 2018. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. god. U Zadarskoj županiji su to: gradovi Benkovac i Obrovac  te općine Gračac, Lišane Ostrovičke i Polača.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Korisnici moraju imaju sjedište na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 7.500.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, dok je najviši iznos potpore koji se može dodijeliti 200.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte do 24. rujna 2018. godine.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružit će potporu potencijalnim korisnicima u pripremi projektne prijave. Upite i interes potencijalni korisnici mogu uputiti na adresu zadra@zadra.hr, uz naznaku: Razvoj poduzetništva i obrta.

Sve informacije o natječaju možete pronaći na slijedećoj stranici: https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-i-obrta-na-podrucjima

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

KLASA: 021-01/18-01/5

URBROJ: 2198/27-01-18-1

Benkovac, 07. rujna 2018.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

 

08. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan rujna 2018. godine (srijeda) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

 

Sjednici predlažem sljedeći

 

Dnevni red

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2018. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca
 6. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za zaduživanje Trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Benkovca za 2017. godinu
 8. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca
 9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Baćini bajami
 10. Prijedlog Odluke o izradi IV izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Benkovca
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izbori i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima
 12. Prijedlog Odluke o ovlašćivanju Gradonačelnika za davanje izjave o osiguranju dodatnih sredstava za sufinanciranje lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje”

 

PREDSJEDNIK 

Boris Erceg

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

KLASA: 021-01/18-01/4

URBROJ: 2198/27-01-18-1

Benkovac, 18. srpnja 2018.

 

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/09., 03/10, 04/10, 1/13, 2/14 i 1/18),

s a z i v a m

 07. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 25. srpnja 2018. godine (srijeda) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu, Trgovačkog društva Benković d.o.o Benkovac
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o financijskom poslovanju Trgovačkog društva EKO d.o.o za gospodarenje otpadom Zadarske županije za 2017. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu Trgovačkog društva Radio Benkovac d.o.o, Benkovac
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu, Vodovoda i odvodnje d.o.o Benkovac
 7. Prijedlog Odluke o porezima Grada Benkovca
 8. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provođenje projekta „Privođenje namjeni dječjeg vrtića u sklopu zgrade POS-a”
 9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o sudjelovanju Grada Benkovca u postupku javne dražbe za prodaju nekretnina
 10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabavke školskog pribora i opreme za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2018./2019.

 

 

PREDSJEDNIK     

Boris Erceg       

 

Savjetovanja u tijeku

 

 

 

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca

 

KLASA: 021-01/18-01/3

URBROJ: 2198/27-01-18-1

Benkovac, 30. svibnja 2018.

 

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010 i 04/2010., 1/2013 i 2/2014),

 

s a z i v a m

 

06. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan lipnja 2018. godine (srijeda) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

 

Sjednici predlažem sljedeći

 D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika s 4. i 5. (tematske) sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2017. godinu (konsolidirani)
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
 5. Prijedlog Prvih (I) izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2018. godinu (Rebalans proračuna)//Rebalans posebni dio//Obrazloženje
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Benkovca
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Benkovac za 2018. godinu
 8. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Ograde u Smilčiću//Izvješće o javnoj raspravi
 9. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Gaj u Miranjama//Izvješće o javnoj raspravi
 10. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Benkovca
 11. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 12. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Benkovca
 13. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Benkovca za 2018. godinu
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bubamara” Benkovac
 15. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnove komunalne naknade//Prilog
 16. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja trgovačke zone Kukalj
 17. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara - Benkovac
 18. Usluge izrade projektne i planske dokumentacije za projekt „KK.08.2.1.03.0003 Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac“ u sklopu Intervencijskog plana Grada Benkovca

     a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju za grupu 1 - Izrada izmjene i dopune glavnog projekta Zavičajnog muzeja Benkovac//Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

     b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za grupu 2 - Izrada studije izvedivosti

     c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku odabiru najpovoljnije ponude za grupu 3 - Izrada plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Benkovca

 

PREDSJEDNIK

Boris Erceg

 

 

Error: No articles to display

grb benkovac

0°C

Djelimično oblačno

Vlažnost 69%

Vjetar: 33.80 km/h

tz benkovac znak 1    bubamara logo


logo

 

 

Izrada i održavanje: Meridies web design

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA